Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Mapes de patrimoni cultural local

Suport a la realització d'inventaris que tenen com a objectiu la recollida exhaustiva de dades georeferenciades i la valoració del patrimoni cultural i natural d'un municipi, tant l'immoble com el moble, el documental, l'immaterial i el del medi natural. Aquests mapes són una eina per gestionar i establir polítiques i mesures per a la protecció, la conservació i la planificació del patrimoni, així com per a la rendibilitat social.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Requisits de concessió:
Haver presentat sol·licitud en les convocatòries dels anys 2021 i 2022 del Catàleg
No haver rebut l'assistència en les convocatòries dels anys 2021 i 2022 del Catàleg
Aprovació del recurs
Els ajuntaments que l'any anterior tenien aprovat el recurs del Mapa de Patrimoni Cultural per la Diputació i van renunciar al mateix, no es tindrà en compte la seva sol·licitud en els següents 2 anys.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Tindran caràcter preferent les sol·licituds pendents de realitzar d'edicions anteriors del Catàleg mantenint l'ordre d'arribada de les sol·licituds de les convocatòries dels 2 anys anteriors que no hagin estat concedides. Quan un ajuntament renuncia dues vegades a realitzar el Mapa perd el torn de la llista d'espera.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El percentatge de cofinançament de l'actuació s'estableix segons els trams de població següents: de 1.001 a 2.000 habitants, l'ajuntament ha de finançar un 10% del cost; de 2.001 fins a 5.000 habitants, un 20% del cost; de 5.001 fins a 10.000 habitants, un 30% del cost; de 10.001 fins a 20.000 habitants, un 40% del cost; de 20.001 fins a 35.000 habitants, un 50% del cost; més de 35.000 habitants, un 60% del cost. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Altres condicions d'execució i justificació: L'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona gestiona i supervisa els treballs i la contractació.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural de Catalunya; Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina de Patrimoni Cultural

Tel. 934 022 566
o.patrimonic@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23162