Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Finançament del servei d'inspecció i verificació d'activitats

El recurs vol facilitar la disponibilitat de personal tècnic competent en matèria d'activitats regulades, així com el compliment i gestió per part dels ens locals de les obligacions establertes a la normativa com són les actuacions de control ex post de les activitats subjectes a comunicació prèvia i/o declaració responsable.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants del municipi, amb preferència pels que tinguin més població 100
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - L'ajut econòmic s'ha de destinar a la realització d'actuacions de gestió i control d'activitats.
- L'import de l'ajut és de 1.500,00 euros. En el cas de disponibilitat pressupostària, aquest import es podrà incrementar fins a un màxim de 8.000 euros i es prioritzaran els municipis de més població.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Despeses directes:
- Personal tècnic propi dedicat a la realització d'actuacions de gestió i control d'activitats, com ara, informes, verificacions i inspeccions.
- Serveis tècnics externs: contractació externa d'entitats col·laboradores de l'Administració o personal tècnic qualificat per a la realització d'actuacions de gestió i control d'activitats.
- Personal tècnic d'altres administracions que realitzi actuacions de gestió i control d'activitats.
Import màxim d'ajut: 8.000 €
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Pendent d'aprovació Pendent d'aprovació
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats regul.i prog.Protec.Civil

Tel. 934 049 312
o.activitats@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23123