Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Salut pública

Plans locals de salut

L'objectiu del recurs és fomentar l'elaboració de plans de salut des d'una perspectiva transversal i integradora, i orientats a la reducció de les desigualtats en salut.
Són objecte d'ajut les actuacions relacionades amb l'elaboració, seguiment, avaluació i comunicació del Pla Local de Salut així com la incorporació de les contingències derivades d'emergències sanitàries.

L'ajut econòmic està destinat als ajuntaments que acreditin el compromís polític d'elaborar el pla i que disposin d'estructura tècnica per liderar i coordinar el procés d'elaboració del Pla Local de Salut.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants del municipi, de manera que, com menys població millor valoració
- Menys de 10.000 habitants: [50 punts]
- De 10.001 a 20.000 habitants: [40 punts]
- De 20.001 a 50.000 habitants: [30 punts]
- Més de 50.000 habitants: [20 punts]
50
Treball en xarxa en les activitats per a les quals es sol·licita l'ajut
· Estan implicades, com a mínim, 3 regidories del municipi (excloent la regidoria de Salut Pública) [20 punts]
· Estan implicades, com a mínim, 2 regidories del municipi (excloent la regidoria de Salut Pública) [15 punts]
· Està implicat el Centre d'Atenció Primària/Àrea Bàsica de Salut del municipi [10 punts]
30
No haver rebut ajuts econòmics vinculats a plans locals de salut en anys anteriors 10
Elaboració del Pla local de salut inclosa en el Pla d'Actuació Municipal 10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-065, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-065-22.pdf

Acord de Ple o acord de Junta de Govern, decret d'Alcaldia o escrit de la Regidoria en el que, a més del compromís polític per elaborar el Pla, es designi responsable tècnic del projecte (només l'hauran d'aportar els municipis que iniciïn un pla local de salut, ja sigui per primera vegada o es tracti d'una nova edició d'un pla de salut anterior).
Si procedeix, part del document del Pla d'Actuació Municipal on s'inclou l'elaboració del pla local de salut.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359988748/C4-001-22.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2022 a 31/12/2022
Justificació voluntària, fins 15/11/2022; final, 02/01/2023 a 31/03/2023
Altres condicions d'execució i justificació: - S'exclouran els programes, projectes i /o activitats recollides en el Pla Local de Salut que puguin ser objecte d'ajut econòmic per altres recursos del Servei de Salut Pública vigents en la convocatòria d'aquell any del Servei de Salut Pública.
- Si s'elabora material de difusió en qualsevol format caldrà que, abans d'incorporar el logotip de la Diputació de Barcelona, es trameti el material al Servei de Salut Pública per a la seva validació.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
  • Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 08/02/2022
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel. 934 022 468
s.salutp@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22205