Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Medi ambient

Suport a la gestió dels residus, la neteja viària i a l'economia circular

L'objectiu és donar suport en la gestió dels residus i la neteja viària (L1) i a solucions que apliquin les noves tecnologies per desenvolupar l'economia circular i treballar cap al residu zero (L2).

L1. Suport a la prestació del servei de gestió de la recollida de residus i neteja viària
- Estudis de viabilitat tècnica i econòmica en la recollida i neteja
- Estudis de compliment de la prestació dels serveis municipals de recollida i neteja
- Auditories econòmiques d'avaluació i optimització dels contractes de concessió
- Redacció d'estudis tècnics dels models de gestió dels serveis
- Suport a la redacció de les PPTP dels plecs de condicions del servei de recollida de residus i neteja viària
- Deixalleries: informes d'avaluació i millora, suport a la redacció de plecs, redacció d'estudis tècnics per a l'adequació a activitats de reutilització i la seva preparació.

L2. Suport a la innovació en la reducció dels residus centrat en l'economia circular i la sostenibilitat
- Propostes que augmentin la recollida selectiva, utilitzant les noves tecnologies
- Propostes de residu zero
- Plans de prevenció de residus
- Suport a la redacció d'ordenances de residus
- Estudis de l'estructura de taxes i propostes de millora
- Aplicació de noves tecnologies per al control dels serveis de residus i neteja
- Proves pilot per la recollida i neteja aplicant les TIC del mercat d'eficiència energètica i baix consum, sorolls, etc. (vehicles, contenidors i altres)
- Propostes de deixalleries més properes a la ciutadania i versàtils
- Proves de noves tecnologies a les deixalleries, control d'accés i de materials.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica
Per la línia 1:
- Optimització del recurs, estudis de viabilitat tècnica i econòmica del servei de recollida i neteja viària, auditories tècniques i econòmiques del servei [fins a 70 punts]
- Redacció de plecs tècnics [fins a 60 punts]
- Plans i models de gestió del servei [fins a 50 punts]

Per a la línia 2:
- Grau d'innovació [fins a 10 punts]
- Impacte sobre la població [fins a 10 punts]
- Replicabilitat del projecte [fins a 10 punts]
- Transferència de resultats mesurables i avaluables [fins a 10 punts]
- Viabilitat de la proposta i termini d'execució [fins a 20 punts]
- Grau de qualitat tècnica de la memòria [fins a 10 punts]
70
Població
- Menys de 1.000 habitants [20 punts]
- de 1.001 a 5.000 habitants [16 punts]
- de 5.001 a 20.000 habitants [12 punts]
- d e 20.001 a 50.000 habitants [8 punts]
- més de 50.000 habitants [4 punts]
En el cas d'ens supramunicipals, la mida a efectes de la puntuació serà la mitjana de població dels municipis on es realitzi l'actuació.
20
Participants en el Cercle de residus i neteja viària 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-015, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-015-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - Per la sol·licitud de redacció de plecs és imprescindible presentar un estudi de viabilitat tècnica i econòmica dels servei.
- Per la sol·licitud d'estudis de viabilitat tècnica i econòmica en la recollida de residus és imprescindible presentar un estudi de caracterització de la fracció resta.
- No hi ha d'haver reiteració en el suport tècnic del mateix recurs en els darrers 2 anys.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental;Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Llei 5/2013, d'11 de juny, per la qual es modifiquen la llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21283