Fitxa del recurs

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.
Innovació i governs digitals

SeTDIBA: migració de documents i solucions d'administració digital

Suport econòmic per cobrir les despeses derivades del manteniment d'eines de gestió d'expedients dels ens locals beneficiaris dels serveis de transformació digital SeTDIBA, pendents d'implantació; o aquelles derivades del procés de migració de dades i documents a eines SeTDIBA, amb l'objectiu d'assegurar la gestió digital de l'ens local fins a la incorporació definitiva a les eines SeTDIBA, d'acord amb la legislació vigent.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Ser beneficiari dels serveis de transformació digital SeTDIBA a data 01.01.2021
Disposar d'un gestor d'expedients propi amb expedients i documents autèntics que caldrà migrar en fer la implantació de SeTDIBA
En cas de destinar l'ajut a migració de dades, no haver estat receptor en catàlegs anteriors d'ajuts a la migració de dades i documents a eines SeTDIBA
En cas de destinar l'ajut a migració de dades, exportar els documents i dades d'acord amb l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i les directrius facilitades pel Gabinet d'Innovació Digital
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-178, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-178-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Els imports màxim a sol·licitar seran:
- Per al manteniment dels gestors d'expedients:
. Ajuntaments de municipis de fins a 500 habitants: 2.000 euros
. Ajuntaments de municipis de 501 a 2.500 habitants: 3.500 euros
. Ajuntaments de municipis de 2.501 a 5.000 i EMDs: 4.000 euros
- Per als processos de migració: 1.500 euros

L'ens local només podrà sol·licitar suport econòmic per a un dels conceptes:
- manteniment de gestors d'expedients
- processos de migració.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
    Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
    Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalizació i sostenibilitat de l'administració Local
    El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a municipis fins a 20.000 habitants
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gabinet d'Innovació Digital

Tel. 934 022 803
gb.innovaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21276