Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Economia i treball

Actuacions de suport a la indústria

Suport a serveis i/o projectes adreçats a les empreses industrials (incloent les de serveis a la indústria i serveis logístics) i a les actuacions de dinamització dels Polígons d'Activitat Econòmica on s'ubiquen aquestes empreses.
Els projectes han d'adreçar-se directament a empreses industrials o indirectament per mitjà de la dinamització dels PAE amb la finalitat de promoure un entorn favorable a les activitats econòmiques.
Les actuacions han de partir d'una conceptualització integral i estratègica de suport a la indústria per part de l'ens local.
Les sol·licituds poden respondre a les tres tipologies següents:
1. Accions de millora i dinamització dels PAE (a través de censos i sistemes d'informació, estudis estratègics i específics, certificacions de qualitat, millora de serveis operatius i estratègics, promoció i comercialització per a l'atracció d'inversions, creació i foment d'entitats de gestió, mancomunació de serveis o gestió conjunta de diferents PAE, etc.)
2. Accions directes de suport a empreses industrials per a la millora de la seva competitivitat (a través de la innovació, la internacionalització, la digitalització, l'economia circular, etc.).
3. Combinació d'accions de les dues tipologies anteriors

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de l'actuació. Caldrà un mínim de 4 punts sobre 10 en aquest criteri per obtenir finançament
80
Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació (model d'agències)
Actuacions:
i. Municipals o supramunicipals no coherents: 0 punts.
ii. Amb almenys 2 municipis: 3,34 punts.
iii. Amb almenys 3 municipis: 5 punts.
iv. Amb 5 municipis o bé quan, aplegant menys municipis, se superi en un 25% respecte al municipi de major dimensió la massa crítica o indicador rellevant (població, persones aturades, potencials emprenedores, etc.): 6,67 punts.
v. Amb 6 municipis o més o bé quan, aplegant menys ens locals, se superi en un 50% respecte al municipi de major dimensió la massa crítica o indicador rellevant (població, persones aturades, potencials emprenedores, etc.).
Actuacions d'àmbit comarcal que se sobreposin a altres d'igual objecte de municipis del seu territori. Actuacions de consorcis i mancomunitats que tinguin com a objecte el desenvolupament econòmic local: 8,34 punts.
vi. D'Agències de desenvolupament econòmic reconegudes per la GSPEiO. Actuacions comarcals que no se sobreposin a altres d'igual objecte en el seu territori: 10 punts.
10
Situació socioeconòmica del territori (índex sintètic)
i. Població de 16 a 64 anys segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INE, amb una puntuació màxima de [2,00 punts].
ii. Centres de cotització segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INSS, amb una puntuació màxima de [0,50 punts].
iii. Treballadors autònoms segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INSS, amb una puntuació màxima de [0,50 punts].
iv. Taxa d'atur registrat estimat segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font HERMES, amb una puntuació màxima de [4,50 punts].
v. Renda familiar disponible per càpita segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font HERMES, amb una puntuació màxima de [2,50 punts].
10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-085, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-085-21.pdf
Per a actuacions d'execució conjunta, s'ha d'adjuntar una carta d'adhesió per a cada ens. Vegeu model a: www.diba.cat/web/economieslocals. Per actuacions supramunicipals, cal adjuntar l'acreditació documental de l'acord de concertació.
Nombre màxim de sol·licituds: Dues per ens local.
Altres condicions: - Import màxim d'ajut: 65.000 euros en cas de sol·licituds municipals, i 100.000 euros en cas de sol·licituds supramunicipals.
- El cost mínim previst de l'actuació ha de ser de 25.000 euros.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 40%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Despeses directes elegibles:
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic/a.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc.
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc.

Despeses indirectes: com a màxim el 15% de les despeses directes
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Dades tècniques C4-027, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-027-21.pdf

Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.
Període d'execució i justificació: Execució pluriennal: 01/01/2021 a 31/12/2022
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2021; segona, 02/01/2022 a 15/11/2022
Justificació final: 02/01/2023 a 31/03/2023
Altres condicions d'execució i justificació: - A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 0,60. Per a un cost total justificat inferior, s'ha d'informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- En el cas d'actuacions d'execució conjunta, cap ens pot tenir una participació superior al 80% del cost total de l'actuació.
- Més informació: www.diba.cat/web/economieslocals

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei Teixit Productiu

Tel. 934 022 524
s.teixitprod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21011