Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Serveis Socials d'Atenció Domiciliària

Servei Local Teleassistència

El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona és un servei d'atenció domiciliària que garanteix la seguretat i dóna tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en risc per raons d'edat, fragilitat, solitud o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any.
És un servei preventiu i de proximitat que ofereix suport personal per continuar vivint en l'entorn habitual amb seguretat, possibilitant que persones que no requereixen d'una atenció permanent i presencial puguin ser ateses de manera immediata davant situacions de crisi, caigudes o emergències.
La teleassistència és una prestació garantida de la Cartera de Serveis Socials de Catalunya, sota l'epígraf de Serveis de les tecnologies de suport i cura, que s'orienta a la població en general en situació de risc social i/o dependència.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Estar adherit a les Bases per a la gestió i desenvolupament del programa de teleassistència

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: - Adhesió a les Bases per a la gestió i desenvolupament del programa de teleassistència disponible i actualitzades a www.diba.cat/es/web/benestar/teleassistencia-participacio-ajunt.
- La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 53%


Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Normativa aplicable:

  • Regulació en matèria de règim local i de protecció de dades personals.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la cartera de serveis socials ; Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones amb dependència.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Oferta Benestar Social 2020
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Suport de Programes Socials

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20322