Fitxa del recurs

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.
Regulació de la societat de la informació

Consultoria en protecció de dades

Es dona suport en els àmbits següents:
- Resolució de consultes, en supòsits concrets, que es puguin generar en l'aplicació de la normativa de protecció de dades
- Accés a la comunitat de pràctica "Comunitat virtual en protecció de dades" de la Diputació de Barcelona.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que e torni a presentar la sol·licitud per aquests recurs.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Consulta provinent del referent intern en protecció de dades de l'ens

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Dues consultes per ens.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Normativa aplicable:

  • Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al al tratament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
    Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria i assessorament 2020
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 31/12/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Administració local

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

Tel. 934 723 510
ds.tsc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20301