Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i les fires locals

Servei d'acompanyament d'ens locals i associacions de comerciants i de paradistes dels mercats

Acompanyament, assessorament i suport específic als ens locals en la creació, l'impuls i la consolidació de les associacions i les entitats que representen el teixit comercial del municipi en el seu conjunt, d'una zona comercial delimitada i/o del mercat municipal amb l'objectiu d'impulsar i consolidar la concertació publico-privada.

Inclou:
- Assessorament tècnic a l'ens local i a l'associació o entitat
- Accions d'acompanyament específic.


Destinataris:
Ajuntaments, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació, execució i claredat expositiva 60
Grau de desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació 40
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdf

Fer un mínim de 2 visites al 100% dels ens locals per a acompanyar el procés de redacció i revisió del recurs.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9 de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 30/09/2020
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Comerç i consum

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis de Comerç

Tel. 934 049 116
gs.comerc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20260