Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Salut pública

Seguretat i salubritat a les platges

Suport per garantir el servei de salvament i socorrisme, per al lloguer i el manteniment del material sanitari i de les infraestructures de vigilància, salvament i socorrisme, i per a campanyes d'educació i informació relacionades amb la protecció i la promoció de la salut.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte segons les dades aportades al formulari de dades tècniques associat a la sol·licitud
- Llocs de socors: 1 punt / unitat.
- Llocs d'intervenció immediata: 1 punt / unitat.
- Torres de vigilància mòbils i fixes de més de 5 metres d'alçada: 1 punt / unitat.
- Cadires de vigilància: 1 punt / unitat.
- Embarcacions o motos aquàtiques de salvament: 0,50 punts / unitat.
- Vehicles d'assistència del servei de salvament i socorrisme: 1 punt / unitat.
- Taules de rescat, caiacs, i/o pàdel surf: 0,50 punts.
- Pals de bandera: 0,25 punts / unitat.
- Megafonia i punts SOS: 0,50 punts.
- Platges amb senyalització vertical: 0,25 punts.
- Platges amb abalisament: 1 punt / unitat.
- Canals entrada i sortida: 0,50 punts.
- Cadires especials per al bany (amfibugui): 0,50 punts.
- Platges amb bandera blava i/o certificats de gestió de la qualitat i/o mediambientals: 0,50 punts / unitat.
- Si existeix un enllaç en el web del municipi amb el web www.diba.cat/plages: 0,50 punt.
60
Nombre de metres de platja vigilada de l'ultima temporada
- Nombre de metres de platja vigilada pel valor de cada metre.
30
Nombre d'habitants de l'ens, de manera que, com més població, millor valoració
- Menor o igual a 1.000 habitants [2 punts].
- De 1.001 a 5.000 habitants [4 punts].
- De 5.001 a 20.000 habitants [6 punts].
- De 20.001 a 50.000 habitants [7 punts].
- De 50.001 a 75.000 habitants [9 punts].
- Més de 75.000 habitants [10 punts].
10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-061, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-061-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - Especificitats dels ens destinataris: municipis amb costa.
- L'ens beneficiari es compromet a què les característiques tècniques i de senyalització dels llocs de socors de lloguer s'ajustin a les fixades pel Servei de Salut Pública i a difondre els materials de la campanya de platges en el seu municipi.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Per municipis de 1.001 a 10.000 habitants: 25%. Per a municipis de més de 10.000 habitants: 50%. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior o igual a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-017, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-017-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021
Altres condicions d'execució i justificació: Si s'elabora material de difusió en qualsevol format caldrà que, abans d'incorporar el logotip de la Diputació de Barcelona, es trameti el material al Servei de Salut Pública per a la seva validació.

Verificar o requerir l'esmena del 70% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei 15/1990, de 9 de juliol d'ordenació sanitària de Catalunya. Llei 22/1988 de costes; Llei 13/2002 de turisme de Catalunya; Ordre de 31 de juliol de 1972 sobre les normes per a la seguretat humana en llocs de bany.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel. 934 022 468
s.salutp@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20257