Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Actuacions en equipaments i espai públic

Estudis d'equipaments i espai públic

Pot incloure:
- Estudis de programació: davant la voluntat d'invertir en un equipament o espai públic nou o preexistent, identifica les necessitats del promotor i dels usuaris, les dimensiona amb un programa funcional i planteja solucions d'implantació valorades econòmicament que donin resposta a la necessitat plantejada
- Estudi d'optimització energètica d'equipaments: analitza un equipament en ús en relació amb els consums energètics i l'impacte ambiental, i proposa alternatives d'actuacions, valorades econòmicament, per millorar l'adequació dels espais, el confort dels usuaris, l'eficiència energètica i la reducció dels consums
- Estudis de paisatge urbà: ús temporal d'espais buits, potencial paisatgístic de mitgeres, etc. Analitza les possibilitats d'utilització i els costos i condicionants per a executar l'actuació
- Altres estudis.
No són objecte d'aquest recurs els equipaments esportius.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada 40
Valoració de la gravetat de la problemàtica 40
Població
Menys de 1.000 habitants: [20 punts]; de 1.001 a 5.000 habitants: [15 punts]; de 5.001 a 20.000 habitants:[10 punts]; de 20.001 a 50.000 habitants:[5 punts].
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-131, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-131-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dues sol·licituds per ens local en el programa "Actuacions en equipaments i espai públic".

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 10.000 habitants: 10%
- de 10.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 30%
- de 50.001 a 75.000 habitants: 40%
- més de 75.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat administrativa del tràmit de sol·licitud siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 7.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 7.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 10 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 6/2009 pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic; Reial Decret 564/2017 per el que es modifica el Reial Decret 235/2013 d'Aprovació del procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis; Llei 8/2005, de 8 de juny, de Protecció, gestió i ordenació del paisatge.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Urbanisme i habitatge

Àmbit de cooperació:
Nova inversió

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai Públic

Tel. 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20114