Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Sensibilització, participació i divulgació ambiental

Desenvolupament de projectes d'educació i sensibilització ambiental

El recurs té per objectiu donar suport tècnic per dissenyar plans, projectes o activitats d'educació ambiental en general, i especialment:
- Plans directors d'equipaments d'educació ambiental (aules de natura, punts d'informació ambiental, centres de recursos, etc.)
- Projectes d'ambientalització d'equipaments, activitats, esdeveniments i contractes
- Projectes de divulgació ambiental municipals, com ara rutes autoguiades amb geocaching o la creació de recursos audiovisuals
- Projectes i activitat d'educació ambiental en entorns aquàtics continentals (rius, rieres, basses, etc) dins del programa "Va d'aigua" (www.diba.cat/web/mediambient/va-d-aigua).
- Projectes d'aprenentatge servei de temàtica ambiental.
- Altres projectes d'educació i participació ambiental.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació, originalitat i concreció
Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir de les respostes del formulari corresponent:
· Innovació i originalitat del projecte que vulguin desenvolupar: fins a 20 punts
· Planificació i concreció del projecte: fins a 20 punts
· Diversitat de públic destinatari. Es valorarà que no només sigui públic escolar: fins a 10 punts.
50
Grau de vinculació a una política ambiental local
Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir de les respostes del formulari corresponent:
· El fet que estigui vinculat a un projecte o política municipal: 10 punts
· El detall del vincle amb la gestió té el projecte de l'esmentada política i la seva rellevància: fins a 10 punts.
20
Grau de transferibilitat a altres ens
Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir de les respostes del formulari corresponent:
· El fet que sigui transferible a altres ens total i parcialment fins a 20 punts.
20
Grau de participació de la societat civil i dels agents socials
Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir de les respostes del formulari corresponent:
· El públic destinatari. Es valorarà que no només sigui públic escolar: fins a 5 punts
· Els mecanismes de participació previstos: fins a 5 punts.
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-006, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-006-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: En el cas de les rutes de geocerca o altres itineraris, l'ajuntament s'ha de comprometre a fer el seu seguiment l mateniment com a mínim durant un any.
En el cas que sigui adient, els ens locals hauran de difondre els projectes que es desenvolupin a través del seus mecanismes de divulgació.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental

Tel. 934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20066