Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Medi ambient

Avaluació de la qualitat de les aigües

El recurs té per objectiu donar suport a la gestió ambiental dins l'àmbit de la qualitat de les aigües, i inclou:
- L'anàlisi de fonts naturals. El Laboratori de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona facilitarà els envasos de recollida. La recollida de les mostres anirà a càrrec del peticionari
- L'elaboració de l'informe corresponent.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Arribada de la sol·licitud abans del 06/02/2020
- Fins 06/02/2020: 50 punts.
- Sol·licituds que s'han presentat després del 06/02/2020 però dins del primer trimestre de l'any: 30 punts.
- Sol·licituds que s'han presentat dins del segon trimestre de l'any: 20 punts.
- Sol·licituds que s'han presentat dins del tercer trimestre de l'any: 10 punts.
- La resta es valoren amb 0 punts.
60
Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels municipis que tinguin menys de 5.000 habitants
- Població inferior a 5.000 habitants: 40 punts.
- Població igual o superior a 5.000 habitants: la puntuació serà inversament proporcional al nombre d'habitants, és a dir, a més població menys puntuació.
40
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: - En l'apartat d'observacions de la sol·licitud electrònica, cal especificar el nom de les fonts naturals a analitzar.
- Per facilitar l'accés públic a les dades ambientals, els resultats de les anàlisis poden estar disponibles al web de la Diputació de Barcelona.

Garantir que un mínim del 75% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei 6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic; Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 31/12/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental

Tel. 934 022 994
ot.avga@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20037