Fitxa del recurs

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.
Administració local

Assistència tècnica integral en formació

S'ofereix suport integral per a enfortir els ens locals mitjançant serveis i recursos formatius que desenvolupin les competències dels seus empleats i empleades. Pot incloure:
- Elaboració dels itineraris formatius dels llocs de treball a partir de les seves exigències i de les necessitats formatives dels seus ocupants.
- Suport en l'ordenació i organització de la formació dels empleats de l'ens local.
- Disseny de solucions formatives d'acompanyament en la implementació de projectes corporatius.
- Assessorament per a la incorporació de noves formes i metodologies d'aprenentatge (aprenentatge col.laboratiu, espais virtuals, mitjançant aplicacions mòbils, ...)
- Altres assistències tècniques relacionades amb projectes formatius.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per aquest recurs.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
L'ens local sol·licitant haurà de designar una persona com a interlocutora amb la Direcció de Serveis de Formació per al desenvolupament del recurs.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: L'acceptació de la petició serà exclusivament per ordre d'entrada una vegada complert el requisit.

El 75% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 2 mesos des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció públic; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 30/09/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Direcció Serveis de Formació

Tel. 934 049 300
ds.formacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20035