Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Territori i parcs naturals

Actuacions de seguretat viària urbana

Suport econòmic a l'execució d'actuacions amb la finalitat de millorar la seguretat viària i la pacificació del trànsit, sobre la base d'actuacions de manteniment o noves execucions d'elements reductors de la velocitat, senyalització vertical i horitzontal, abalisament, mobiliari urbà o petites actuacions d'urbanització adreçades a la seguretat viària urbana (orelles, xicanes, etc. ). Seran elegibles actuacions amb una inversió inferior a 40.000 euros (IVA exclòs). Aquestes actuacions han de ser en Xarxa viària de titularitat municipal. Resten exclosos els camins municipals no urbans. L'import màxim de la subvenció es de 10.000 Euros. En cas que l'import de l'actuació sigui inferior a 10.000 Euros, se subvencionarà el 100 % de l'actuació.


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de maduresa de l'actuació: memòria valorada o document tècnic valorat redactat
S'ha puntuat entre 0 i 30 punts: 0 punts, si no han presentat cap documentació; 10 punts, si han presentat documentació però és incompleta i l'actuació no està prou definida; 20 punts, si han presentat documentació però no queda totalment definida l'actuació; 30 punts, si la documentació és acceptable des del punt de vista de maduresa de l'actuació.
30
Població
- Menys de 5.000 habitants [30 punts].
- De 5.000 a 10.000 habitants [20 punts].
- De 10.000 a 20.000 habitants [10 punts].
- Més de 20.000 habitants [5 punts].
30
Haver demanat ajut econòmic d'actuacions de seguretat viària els 2 anys anteriors i no haver estat concedit 20
Antecedents en la planificació de la seguretat viària (plans locals de seguretat viària, estudis de mobilitat, etc.). Cal adjuntar la fitxa o proposta del pla on està inclosa l'actuació 10
Justificació del risc d'accidentalitat mitjançant informe tècnic competent o policia local 10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-162, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-162-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Només es podrà fer una sol·licitud per ens.
Altres condicions: La quantitat màxima subvencionable per part de la Diputació de Barcelona és de 10.000 euros, IVA inclòs. L'import de l'actuació ha de ser inferior a 40.000 euros, IVA exclòs.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles:
Capítol 6.
Import màxim d'ajut: 10.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució diferida: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació voluntària fins al 15/11/2021 i final 02/01/2022 a 31/03/2022
Altres condicions d'execució i justificació: Es considera condició indispensable per a la justificació de la despesa la presentaciód d'una fotografia de l'obra acabada.

Donar resposta al 70% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la seva formulació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 9/2003, de mobilitat urbana; Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local

Tel. 934 022 195
ot.mobilitatsvl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20010