Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Economia i treball

Cultura emprenedora a l'escola

L'objectiu del programa és fomentar la cultura emprenedora en el cicle superior d'educació primària per desenvolupar valors, hàbits i habilitats que capacitin les persones per impulsar projectes professionals i vitals. Durant el curs, l'alumnat d'una aula crea, gestiona i tanca una cooperativa, procés que comporta constituir l'empresa, escollir el producte, dissenyar la imatge corporativa, fer difusió i comunicació del projecte, produir i vendre en un mercat local, aportar part dels beneficis a projectes d'interès social i avaluar la feina feta.
En un context creatiu i lúdic, els nens i nenes desenvolupen capacitats emprenedores mitjançant un aprenentatge transversal i, alhora, al mantenir contacte amb entitats i empreses del territori, l'escola s'integra a l'entorn. De fet, el projecte és una estratègia local amb voluntat d'incorporar-se a les polítiques municipals i d'estendre'l i mantenir-lo a les escoles, de manera cada nou curs els nens i nenes participants al projecte canvien, però s'hi mantenen els centres educatius i se n'incorporen de nous.
Aquest programa es realitza conjuntament amb la Gerència de Serveis d'Educació.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Requisits de concessió:
Adhesió al programa

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: Els municipis amb 4 escoles o més s'han d'adreçar al Servei de Teixit Productiu o a la Gerència de Serveis d'Educació. Els municipis amb menys de 4 escoles s'han d'adherir a un ens local de referència en el seu territori.

Normativa aplicable:

  • Normativa reguladora en matèria de règim local.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Cultura emprenedora a l'escola
Canal: Correu electrònic
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 31/12/2019
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Teixit Productiu

Tel. 934 022 524
s.teixitprod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19310