Fitxa del recurs

Àrea de Feminismes i Igualtat
Igualtat i sostenibilitat social

Projectes d'igualtat de gènere

Assessorament i acompanyament per a l'elaboració de projectes que potenciïn la incorporació de la perspectiva de gènere i LGTBI en les polítiques locals. Poden incloure la part del disseny, diagnosi i elaboració del projecte, i han de promoure la participació de diferents departaments de l'Ajuntament i de la ciutadania. Inclou, amb caràcter preferent:
- Plans locals d'igualtat de gènere (a escala municipal o comarcal)
- Plans interns d'igualtat de gènere (de l'ens local)
- Projectes pilot amb perspectiva de gènere.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte, en termes de concepció i planificació
- Antecedents locals en l'àmbit d'igualtat i justificació de l'interès de l'ens local en l'actuació sol·licitada, màxim [20 punts].
- Calendari previst i grau d'implicació d'altres agents (ens locals, ciutadania, entitats...) en l'actuació, màxim [20 punts].
40
Dotació i organització de recursos personals per garantir la viabilitat de l'actuació
- Opció A: Dedicació personal tècnic en cas de demanda de pla de ciutadania, màxim [30 punts].
- Opció B: Dedicació personal tècnic en cas de demanda de pla intern, màxim [30 punts].
30
Valoració de la primera demanda del recurs
- Sol·liciten un primer pla 30 [punts].
- Ja disposen d'un pla [5 punts].
30
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 25
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-035, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-035-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

El 100% de les assistències s'han de finalitzar en un termini màxim de 11 mesos des de la seva comunicació d'aprovació al PMT.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 11 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les dones a erradicar la violència masclista; Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials de Catalunya
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei de Polítiques d'Igualtat

Tel. 934 049 095
o.politiquesigualtat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19215