Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Activitats i establiments

Estudis en matèria d'activitats i establiments

Suport en matèria d'activitats i establiments, realització d'estudis i resolució de consultes, amb la finalitat de millorar la gestió de les activitats del municipi. Per exemple:
- Redacció d'informes i assistència tècnica i jurídica en matèria d'activitats i establiments
- Suport a la regulació, tramitació i control d'activitats en supòsits específics (usos provisionals, condicions tècniques especials, activitats extraordinàries en espais infrautilitzats, etc.)
- Suport al personal de nova incorporació.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Sol·licitud presentada correctament
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-141, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-141-19.pdf
Altres condicions: El centre gestor vetllarà per la distribució equitativa al territori, tot intentant la major cobertura territorial possible.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El cost del treball serà cofinançat per l'ens local:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%.
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui inferior a 1.000 euros, seran assumits al 100% per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives; Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica; Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 31/12/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Urbanisme i habitatge

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Activitats

Tel. 934 049 312
o.activitats@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19107