Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esport local: activitats esportives

Estudis econòmics d'esdeveniments esportius

Elaboració de l'estudi econòmic d'un esdeveniment esportiu consistent en l'anàlisi i diagnosi de la realitat econòmica i la proposta de diversos escenaris de millora. L'objectiu d'aquest recurs va orientat a l'assoliment de la sostenibilitat econòmica de l'esdeveniment com a complement de la viabilitat social i esportiva.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens
Preferència pels ens locals de menor població:
- Municipis de fins a 1.000 habitants [40 punts].
- Municipis de fins a 5.000 habitants [30 punts].
- Municipis de fins a 20.000 habitants [20 punts].
- Municipis de fins a 50.000 habitants [10 punts].
40
Tipus de gestió de l'esdeveniment
- Es prioritzaran els esdeveniments de gestió directa.
30
Grau de compliment de la documentació necessària
- Pressupost actual detallat (detall i descripció de les partides pressupostaries d'ingressos i despeses i detall i descripció de l'import) i evolució del pressupost (amb detall i descripció de les partides).
20
Nombre d'edicions de l'esdeveniment
- S'atorga més puntuació als esdeveniments amb més nombre d'edicions.
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-076, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-076-19.xlsx
Disposar d'un pressupost detallat d'ingressos i despeses de l'última edició de l'esdeveniment o, per als nous esdeveniments esportius, d'una completa previsió d'ingressos i despeses.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: Per a accedir a aquest recurs l'ens local ha de ser titular o cotitular de l'activitat esportiva.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 6 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Esports

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel. 934 020 660
o.act.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19106