Fitxa del recurs

Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
Igualtat i sostenibilitat social

Finançament de programes i projectes de prevenció d'addiccions

Suport econòmic a programes i projectes de prevenció d'addiccions que presentin propostes de desenvolupament d'accions preventives davant el consum de drogues i/o usos problemàtics de pantalles, amb la finalitat d'enfortir el treball en xarxa i mancomunat entre els municipis. Les propostes han d'estar enfocades a la implementació d'accions que responguin a les necessitats municipals actuals i emergents en l'àmbit de les addiccions i s'han de portar a terme de manera agrupada o mancomunada.

L'ajut econòmic s'adreça a consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals i altres agrupacions de municipis. Les agrupacions destinatàries podran presentar una sola sol·licitud.

Es donarà suport a programes i projectes que vagin encaminats a:
- Desenvolupar actuacions de prevenció i reducció de danys i riscos en espais d'oci nocturn.
- Realitzar actuacions de prevenció de drogues i promoció dels bons usos de les pantalles adreçades a famílies.
- Fomentar activitats de prevenció inespecífica en els centres d'educació primària.
- Potenciar accions de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles als centres d'educació secundària.
- Impulsar activitats formatives adreçades a professionals de prevenció de les addiccions.
- Implementar protocols de detecció i actuació de casos de consum de drogues i usos problemàtics de pantalles en menors d'edat, tant d'àmbit educatiu com d'àmbit comunitari.
- Afavorir la tasca preventiva dels serveis d'informació i assessorament sobre drogues i pantalles adreçats a adolescents i famílies.
- Implementar Programes de mesures alternatives a la sanció administrativa per consum de drogues a la via pública.
- Desenvolupar actuacions de prevenció ambiental.
- Promoure el treball transversal i en xarxa en el desenvolupament de programes, projectes i actuacions comunitàries de prevenció d'addiccions.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Antecedents i grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació
- L'ens disposa d'un programa o projecte emmarcat en un Pla local de prevenció d'addiccions amb una antiguitat de més de 5 anys: 25 punts.
- L'ens disposa d'un programa o projecte emmarcat en un Pla local de prevenció d'addiccions amb una antiguitat de menys de 5 anys: 10 punts.
25
Impacte social
- Programa o projecte que dona cobertura a una població total de més de 100.000 habitants: 25 punts.
- Programa o projecte que dona cobertura a una població total d'entre 50.000 i 100.000 habitants: 20 punts.
- Programa o projecte que dona cobertura a una població total de menys de 50.000 habitants: 10 punts.
25
Promoció del treball transversal, en xarxa, col·laboracions amb entitats
- Programes o projectes que incorporen el treball transversal i treball en xarxa i col·laboracions amb entitats: 20 punts.
- Programes i projectes que incorporen el treball transversal i treball en xarxa però no preveuen mecanismes de col·laboració amb entitats: 10 punts.
- Programes i projectes que no incorporen mecanismes de treball en xarxa, transversal ni col·laboracions amb entitats com a base per al desenvolupament de la tasca preventiva: 0 punts.
20
Innovació de les actuacions
- Actuació que incorpora innovació en termes de noves eines i metodologies per donar resposta a les necessitats municipals de prevenció de drogues i usos problemàtics de pantalles: 20 punts.
- Actuació que incorpora metodologies d'intervenció social tradicionals en la prevenció d'addiccions a nivell municipal: 10 punts.
20
Qualitat tècnica en la definició del projecte
- El projecte inclou el disseny, planificació, execució, seguiment i avaluació de l'actuació: 10 punts.
- El projecte inclou només les fases de disseny, planificació i execució de l'actuació: 5 punts.
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-220, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-220-22.pdf

En cas d'agrupació de municipis caldrà presentar la diligència del Secretari/ària acreditativa de la constitució de l'agrupació per prestar conjuntament el servei.
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per agrupació.
Altres condicions: Agrupacions de municipis constituïdes per almenys 2 municipis.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

L'import màxim de l'ajut serà de 50.000 euros. S'aplicaran els trams següents:
. 60 - 69 punts: de 7.000 a 18.000 euros.
. 70 - 79 punts: de 18.001 a 30.000 euros.
. 80 - 89 punts: de 30.001 a 40.000 euros.
. 90 -100 punts: de 40.001 a 50.000 euros.
Import màxim d'ajut: 50.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359988748/C4-001-22.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/359989386/C4-006-22.pdf
Període d'execució i justificació: Anual: 01/01/2022 a 31/12/2022
Justificació voluntària, fins 15/11/2022; final, 02/01/2023 a 31/03/2023

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Llei 1/2002, d'11 de març, de tercera modificació de la llei 20/1985 de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència; Llei 13/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
14/06/2022 a 04/07/2022
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Atenció, Dependència i Vulnerabilitat Social

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
110036